92-108 Łódź, Poland , ul. Janosika 145


REGULAMIN


I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Janosik P.P.H.U. Renata Przyborowska – Świetlik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.
 3. Strony:
  a) Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)
  b) Wynajmujący: Janosik P.P.H.U. Renata Przyborowska –Świetlik ul. Janosika 145, 92-108 Łódź, NIP: 7280024978, działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 25 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej 2 lat posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu jako „DODATKOWY KIEROWCA” wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 5. Samochód może być także kierowany przez spełniającą wymogi określone w pkt. 4 Regulaminu osobę i wymienioną w umowie najmu w pozycji „DODATKOWY KIEROWCA” .Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 6. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu jako „DODATKOWY KIEROWCA” Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.
 7. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.
 8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu.
 9. W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.
 10. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 11. W przypadku bezgotówkowego regulowania wszelkich należności za najem pojazdu w tym kar umownych Najemca zobowiązany jest dokonywać na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. NR. rachunku 66 1240 1545 1111 0000 1166 1834

II. Obowiązki Najemcy

Zasady użytkowania pojazdu 
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

 1. W czasie użytkowania Najemca lub osoba wymieniona w umowie zobowiązane są do:

 2. a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP lub innego państwa prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane)
  b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków
  c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych)
  d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu
  e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
  f. zabezpieczanie wynajętego pojazdu przed ewentualnymi uszkodzeniami, które mogą powodować przewożone w nim zwierzęta.
 3. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne do wszystkich krajów Europy pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy zawartej w punkcie ”Kraje przejazdu” umowy najmu. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych niniejszym punkcie, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej niniejszym regulaminie w rozdziale IX „Cennik i Kary umowne” a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami, Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.
 4. W szczególności zabrania się:
  a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem
  b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
  c. palenia tytoniu w samochodzie,
  d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
  e. przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt,
  f. wyjazdu wynajętym pojazdem poza obszar na którego poruszanie wyraził zgodę Wynajmujący w umowie.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w rozdziale IX „Cennik i Kary umowne” niniejszego regulaminu. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 1. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Wynajmującego, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
 2. W przypadku gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (np. bagażnik dachowy, box, nawigację itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

III. Opłaty
 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Tolerancja zwrotu pojazdu wynosi +/- 1h.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
 3. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu
 4. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu pojazdu przez Najemcę przed upływem okresu na jaki została zawarta, Najemca zapłaci karę umowną do wysokości pobranej kaucji. Zapis niniejszego pkt. dotyczy w szczególności wynajmu długoterminowego, kiedy Wynajmujący naliczył najemcy rabat związany z długością trwania najmu.

 

IV. Zwrot lub wymiana pojazdu
 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do siedziby prowadzenia działalności przez Wynajmującego w terminie określonym w umowie.
 2. Najemca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia pojazdu inne niż te, które zostały odnotowane i zaakceptowane przez Najemcę w punkcie pn. „UWAGI” umowy najmu. 
 3. Przedłużenie okresu najmu wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o co najmniej 24 godziny wymaga pod rygorem nieważności uzgodnienia drogą mailową.
 4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.
 5. Rozwiązanie umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej.
 6. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca prowadzenia działalności przez Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż miejsce prowadzenia działalności przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do miejsca prowadzenia działalności Wynajmującego.
 7. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w rozdziale IX „Cennik, Kary umowne” niniejszego regulaminu za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 8. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.
 9. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz
  b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii)
  c.
  a. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczycieli
  d. szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę
  e. likwidacji szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki
  f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
 10. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 11. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w rozdziale IX „Cennik i kary umowne”.

V. Serwis, przeglądy i naprawy
 1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego ( (+48) 504 005 797, +48 42 679 20 60 oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 2. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

VI. Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez kontakt pod numerem ((+48) 504 005 797, +48 42 679 20 60 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.
 2. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 1, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

VII. Obowiązki Wynajmującego

 1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
 2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu. Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:
  a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu , tablic(y) rejestracyjnej,
  b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

VIII. Ubezpieczenie pojazdów
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC AC (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) zwalniającego Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji kradzieży z wyjątkiem:

 3. a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
  d. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  e. w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  f. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
  g. szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem ppkt h oraz ppkt i niniejszego punktu (Najemca zostanie obciążony karą umowną w związku ze zdarzeniem zgodnie z cennikiem określonym w rozdziale IX niniejszego regulaminu),
  h. wszystkich szkód częściowych nie rozliczanych w ciężar polisy OC sprawcy (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z załączonym cennikiem),
  i. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu - całkowity koszt ponosi Najemca,
  j. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
  k. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło na terenie Państw na których przemieszczanie się Wynajętego pojazdu nie wyraził zgody Wynajmujący w umowie.
  l. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,
  m. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
  n. udział własny najemcy pojazdu we wszystkich szkodach nierozliczonych z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego wynosi 1000 zł netto. Ponadto, do kwoty 2 000,00 zł netto Wynajmujący nie zgłasza szkody do ubezpieczalni a koszt naprawy pokrywa w całości Najemca.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w siedzibie firmy Wynajmującego.

 1. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu.
 2. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

IX Cennik i kary umowne

W przypadku zaistnienia któregokolwiek zdarzenia określonego w tym rozdziale, Najemca poniesie następujące koszty:

 1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie- 320 PLN
 2. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka- 300 PLN
 3. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka- 700 PLN
 4. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu- 200 PLN
 5. Brak kołpaka nieoryginalnego- 60 PLN
 6. Brak kołpaka oryginalnego- 120 PLN
 7. Brak panelu do radia- 300 PLN
 8. Brak dokumentów technicznych(Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi)-200 PLN
 9. Uzupełnienie brakującego paliwa Koszt paliwa + 20%
 10. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego- 200 PLN kara umowna
 11. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 35%
 12. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem)-2500 PLN
 13. Palenie tytoniu w samochodzie- 250 PLN kara umowna
 14. Przewożenie bez zgody Wynajmującego zwierząt wewnątrz samochodu- 300 PLN kara umowna
 15. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem- 250 PLN kara umowna
 16. Zwrot pojazdu niewysprzątanego w tym wewnątrz jak i na zewnątrz- opłata za sprzątanie 100 zł
 17. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem- 250 PLN kara umowna
 18. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP- 100 PLN za każdą dobę pobytu samochodu za granicą - kara umowna
 19. Zwłoka w zwrocie samochodu- trzykrotność stawki dziennej czynszu najmu za każdy dzień zwłoki - kara umowna;
 20. Kara umowna za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu i nie rozliczaną w ciężar polisy OC sprawcy. 1000 PLN

Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypożyczalnia Janosik P.P.H.U. dba o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument, dzięki któremu dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, dalej jako: ”RODO”, informujemy:

1. Administrator danych osobowych:

Janosik P.P.H.U. Renata Przyborowska – Świetlik wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7280024978, Regon 470841623, ul. Janosika 145  92-108 Łódź 

2. Kontakt:

Tel.: 42 6792060 , +48 504 005 797, e-mail: info@janosik.com.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

- przedstawienie oferty 
- zawarcie umowy wynajmu pojazdu 
- obsługa klienta, udzielenie odpowiedzi na kierowane zapytania 
- wystawianie dokumentów księgowych 
- zabezpieczenia przedmiotu najmu (w tym lokalizacja) 
- dochodzenie zapłaty należności 

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, okres niezbędny do przedstawienia oferty (jednak nie dłużej niż 3 miesiące), a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

5. Dane osobowe jakie przetwarzamy przy realizacji ww. celów:

imię i nazwisko Najemcy i/lub kierującego pojazdem, adresy e-mail, adres zamieszkania/zameldowania, data urodzenia, adres siedziby firmy, numer telefonu, numer NIP, numer PESEL, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer prawa jazdy; W przypadku gdy Najemcą jest osoba prywatna, dane dot. firmy nie będą przetwarzane.

6. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów polskiego i europejskiego prawa (w szczególności organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg oraz grzywien) oraz podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy.

7. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe:

- wykonanie zawartej umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]
- zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO] 
- prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] 
- wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO] 

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

9. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.Posiadasz prawo do wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.